Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  Fagron Care

1. DEFINICJE

BOK – Biuro Obsługi Klienta Fagron Care, tel. 12 33 43 500 czynne jest w dni robocze,
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godzinach 8.00 – 16.00.

Cena – wyrażona w pln kwota, którą trzeba zapłacić za Produkt.

Hasło – wprowadzany podczas Rejestracji ciąg znaków, niezbędny do dokonania autoryzacji
w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta przez Klienta.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dla której zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych nie jest związane z jej działalnością gospodarczą.

Konto – Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się
na swoje Konto po dokonaniu Rejestracji na stronie Sklepu Internetowego.

Koszyk – umożliwia Klientowi ustalanie i modyfikację danych w składanym Zamówieniu, wpisanie kodów rabatowych, podgląd łącznej wartości Zamówienia i Kosztów dostawy.

Login – adres e-mail Klienta podany podczas tworzenia przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.

Newsletter – usługa Sprzedawcy polegająca na wysyłaniu Klientowi, za Jego zgodą, bezpłatnych informacji na temat Sklepu na podany przez Klienta w czasie Rejestracji adres poczty elektronicznej.

Produkt – usługa lub artykuł, który Klient może zamówić za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Promocje – oferta sprzedaży określonych Produktów na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

Rejestracja – czynność, która polega na utworzeniu przez Klienta Konta.

Regulamin – zbiór definicji i reguł prowadzenia sprzedaży w Sklepie Internetowym

Fagron Care, skonstruowany w oparciu zasady świadczenia Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

Sklep Internetowy – elektroniczna platforma zamówień świadcząca Usługi Elektroniczne, prowadzona przez Sprzedawcę, dostępna pod adresem www.fagoncare.pl,

SprzedawcaFagron Care Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce, ul. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000820634, NIP: 5130263924, REGON: 385131330, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł.

Treści – tekst lub elementy graficzne (np. informacje o Produktach, komentarze, zdjęcia i filmy) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami) oraz wizerunki osób fizycznych, zamieszczane przez Sprzedawcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych – umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

Usługi Elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klientów, w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

UsługodawcaFagron Care Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce, ul. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000820634, NIP: 5130263924, REGON: 385131330, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł,

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

Zamówienie – oświadczenie Klienta określające rodzaj i liczbę Produktów oraz dane osobowe Klienta niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży, bezpośrednio zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, składane przy użyciu formularza dostępnego w Sklepie Internetowym.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego www.fagroncare.pl.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.

3. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby kontaktowania się z Klientem:

- Kontakt telefoniczny na wskazany w Rejestracji numer telefonu Klienta,

- Kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres email podany przez Klienta podczas Rejestracji konta.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przerw
w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, zaistniałych z przyczyn niezależnych,
w szczególności siły wyższej, niedozwolonego działania osób trzecich lub brak kompatybilności Sklepu Internetowego z urządzeniem końcowym Klienta.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu Internetowego.

 

3. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zamówienia Produktów można składać przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość złożenia Zamówienia Produktu po dokonaniu Rejestracji albo przez podanie niezbędnych danych osobowych Klienta umożliwiających realizację Zamówienia Produktu bez Rejestracji, tj. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, email.

3. W celu złożenia Zamówienia Produktu Klient zobowiązany jest:

a) zalogować się swoje Konto Klienta, po uprzednim dokonaniu Rejestracji lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia Produktu bez Rejestracji;

b) dokonać wyboru Produktu poprzez kliknięcie „Dodaj do Koszyka” lub „Kup”,
wypełnić interaktywny formularz Zamówienia zgodnie ze wskazówkami wskazanymi na stronie internetowej Sklepu Internetowego,

c) potwierdzić złożenie Zamówienia Produktu poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4. Klient zobowiązany jest do podania kompletnych i prawdziwych danych w formularzu Zamówienia Produktu.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Produktu.

6.W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści Zamówienia Produktu, Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy realizacji Zamówienia Produktu w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia Produktu.

7. Po złożeniu Zamówienia Produktu, Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania Zamówienia Produktu na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie lub w procesie składania Zamówienia bez Rejestracji.

8. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

4. CENY

1. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca
z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen Produktów, które mogą nastąpić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia przez Klienta.

2. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego wyrażona jest
w złotych polskich i zawiera stawkę należnego podatku VAT.

3. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy Produktu. Wysokość kosztów dostawy Produktu jest dostępna na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia przez Klienta, w tym bezpośrednio przed jak i w chwili potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę Produktu oraz koszty dostawy Produktu.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do określenia w każdym czasie minimalnej wartości Zamówienia, dla którego dostawa Produktu jest darmowa. Powyższe uprawnienie nie dotyczy Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie wyżej wskazanych zmian.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu Internetowego, wycofania poszczególnych Produktów z oferty Sklepu Internetowego oraz przeprowadzania
i odwoływania Promocji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, nie dotyczy Zamówień Produktów złożonych przed datą wejścia w życie wyżej wskazanych zmian.

6. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.

 

5. PŁATNOŚCI

1. Płatności za zamówiony Produkt można dokonać:

- kartą kredytową w systemie płatności elektronicznych - bezpieczeństwo transakcji kartą kredytową przez Internet jest gwarantowane oraz realizowane przez systemy płatności: PayU;

- przelewem tradycyjnym na konto ING 50 1050 0086 1000 0090 3212  3212 3458;

- za pomocą systemu płatności elektronicznych PayU, w ramach którego usługi świadczy PayU

- gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze Produktu) - w przypadku wyboru przez Klienta dostawy zamówionego Produktu za pośrednictwem kuriera DPD.

2. Szczegółowe informacje dotyczące formy płatności za zamówione Produkty są dostępne przy rozpoczęciu i w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.

3. Termin płatności za zamówione produkty w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności – przedpłaty (karta kredytowa, przelew tradycyjny, system płatności elektronicznych PayU) wynosi 1 dzień od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności w powyższym terminie rozwiązuje Umowę Sprzedaży. Klient może również w tym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia
od umowy.

 

6. OBSŁUGA KLIENTA

1. Biuro Obsługi Klienta Sklepu Internetowego www.fagroncare.pl udziela Klientom informacji dotyczących statusu Zamówień Produktów w dni robocze od poniedziałku do piątku

z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godzinach od 08.00 – 16.00 pod numerem telefonu 12 33 43 500.

2. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta jest zgodny z taryfą dostawcy usług telekomunikacyjnych Klienta.


7. DOSTAWA PRODUKTÓW

1. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca dostarcza Klientowi zamówione Produkty za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę,

3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkty bez wad.

4. Sprzedawca udostępnia Klientowi informację o wysokości kosztów dostawy Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu. Klient ponosi koszty dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie internetowej Sklepu. Koszt dostawy Produktu zostanie doliczony do ceny Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu przez Klienta.

5. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję zapłaty kartą kredytową za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, wysyłka zamówionego Produktu zostanie zrealizowana
nie później niż w terminie od 2 do 4 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) licząc od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał potwierdzenie podmiotu realizującego płatność kartą kredytową o poprawności realizacji płatności Ceny Produktu powiększonej o koszt dostawy Produktu.

6. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję zapłaty przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, wysyłka zamówionego Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie od 2 do 4 dni roboczych (od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni wolnych od pracy) licząc od dnia, w którym Cena Produktu powiększona
o koszt dostawy Produktu została uznana na rachunku bankowym Sprzedawcy.

7. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję zapłaty za pobraniem, wysyłka zamówionego Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie od 2 do 4 dni roboczych
(od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży.

8. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionych Produktów.

9. W przypadku nieodebrania Produktu zamówionego przez Klienta, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania zwrotu Produktu nieodebranego przez Klienta. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą Cenę Produktu wraz z zapłaconymi kosztami dostawy Produktu do Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

10. W przypadku, gdy opóźnienie Sprzedawcy w dostawie Produktu przekracza 7 dni kalendarzowych Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

11. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: Fagron Care Sp. z o.o. – ul. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwróci Konsumentowi zapłaconą Cenę Produktu wraz z zapłaconymi kosztami dostawy Produktu
w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta
o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.


8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem na adres siedziby Sprzedawcy, tj.: Fagron Care Sp. z o.o., Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka.

3. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą.

4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, na adres:
Fagron Care Sp. z o.o., ul. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do cech Produktu.

7. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności, tj. Ceny Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu wyżej wskazanych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny sposób wskazany przez Konsumenta, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności dokonanej przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanej od Konsumenta na rachunek bankowy Konsumenta. W przypadku płatności dokonanej za pobraniem przy odbiorze Produktu, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanej od Konsumenta na adres Konsumenta wskazany w formularzu Zamówienia Produktu.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu
z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
-  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

9. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Rodzaje i warunki świadczenia przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych:
- Konto Klienta, w ramach którego gromadzone są dane o Zamawiającym i informacje
o Zamówieniach Klienta, umowa zawarta zostaje w momencie dokonania Rejestracji
i obowiązuje na czas nieoznaczony,

- interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, umowa zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z usługi korzystania z interaktywnego formularza zamówień i obowiązuje do momentu złożenia Zamówienia przez Klienta
- umożliwienie Klientom przeglądania i odczytywania Treści, umowa dotycząca tej usługi elektronicznej zostaje zawarta w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności przez Klienta w sklepie www.fagroncare.pl mającej na celu przeglądanie Treści i obowiązuje
na czas odczytywania Treści przez Klienta.

- Newsletter informujący o aktualnych Promocjach w Sklepie Internetowym, umowa zostaje zawarta z chwilą zapisania się Klienta do świadczenia przez Sprzedawcę usługi Newsletter i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Klient ma prawo do rozwiązania umowy
o świadczenie usługi Newslettera  w każdym momencie i może zrobić to poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesłanym do Klienta.

2. Klient zobowiązany jest do:

- korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu;

- aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych Usługodawcy w związku
z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych;

- nieumieszczania w Sklepie Internetowym jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

- niepodejmowania działań takich jak:

a) podejmowanie czynności informatycznych lub innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

b) modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego Cen lub opisów Produktów;

c) rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

d) nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

W momencie zamieszczenia jakiejkolwiek Treści w Sklepie Internetowym Klient:

- oświadcza, iż dana Treść nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa i praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego,

- na wypadek roszczeń osób trzecich dotyczących Treści zamieszczonych przez Klienta
w Sklepie Internetowym, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedawcę a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Sprzedawcy na pierwsze wezwanie Sprzedawcy.

3. Świadczenie przez Usługodawcę Usług Elektronicznych jest bezpłatne.

 

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Konsument, który zawarł Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, przed jego upływem na adres siedziby Usługodawcy, tj.: Fagron Care z o.o. ul. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka.

3. W razie odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych uważana jest za niezawartą.


11. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych, w każdym czasie,
ze skutkiem natychmiastowym. Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych:

- pisemnie na adres: Sklep internetowy Fagron Care Sp. z o.o., ul. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka; lub

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sklep@fagroncare.pl; lub

2. Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia z ważnych powodów. W takim przypadku Sprzedawca złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta albo składania Zamówienia.

3. W przypadku, gdy Klient rażąco narusza niniejszy Regulamin, tj.:

- podaje dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; lub

- dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów, w szczególności poprzez wprowadzone przez niego Treści; lub

- narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich kilkakrotne nieodbieranie, uzasadniające przypuszczenie, że Klient działa celowo na szkodę Sprzedawcy,
Sprzedawca ma prawo rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym składając w tym celu oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie usług Elektronicznych na adres – e-mail wskazany przez Klienta podczas tworzenia Konta Klienta albo składania Zamówienia lub odmówić Klientowi dalszego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, jak również ograniczyć dostęp Klienta
do części lub całości Treści dostępnych w Sklepie Internetowym.

4. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 3 powyżej może korzystać ze Sklepu Internetowego po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą (za pośrednictwem BOK) i uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu Internetowego.


12. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktów bez wad (fizycznych
i prawnych).

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczną Produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

4. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:

- żądać wymiany Produktu na wolny od wad, lub

- żądać usunięcia wady Produktu, lub

- złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny Produktu albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie.

5. W przypadku wad prawnych Produktu, Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy dostarczenia Produktu wolnego od wad, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub żądać obniżenia Ceny Produktu z powodu wady Produktu.

6. Reklamacje z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu należy składać na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy, tj. Fagron Care Sp. z o.o., ul. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka.

7. Reklamacja z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu winna zawierać informacje
o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Produkt, tj. numer Zamówienia, datę zakupu Produktu, imię i nazwisko Klienta, dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta.

8. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu Produktu na adres: Fagron Care Sp. z o.o., ul. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka.

9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu wobec Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny Produktu.

11. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych Klient może zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy: Fagron Care Sp. z o.o. ul. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka.

12. Klient powinien wskazać w treści reklamacji dotyczącej świadczenia Usług Elektronicznych jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe Klienta, w tym adres email. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana przez Usługodawcę na adres email Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.


13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo:

- wystąpić do stałego polubownego sądu konsumenckiego, którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych.
- wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

- wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą,

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

- http://www.uokik.gov.pl/ważne_adresy_php

„Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr
Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

Adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: sklep@fagroncare.pl.


14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jest Sprzedawca: Fagron Care Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce,
ul. Komandosów 1/1 , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000820634, NIP: 5130263924, REGON: 385131330, kapitał zakładowy
w wysokości 5.000 zł,

2. Dane osobowe Klienta, zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przetwarzane są w celu realizacji zawartej Umowy Sprzedaży lub Umowy
o Świadczenie Usług Elektronicznych.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Klient ma prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Dane osobowe Klienta mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych wskazane są każdorazowo w formularzu Zamówienia Produktu lub w formularzu rejestracji Konta.

5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.fagroncare.pl

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sklepu Internetowego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W przypadku, gdy Klient zarejestrowany, tj. posiadający Konto Klienta, nie zaakceptuje zmian Regulaminu, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu, rozwiązać Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Niezłożenie przez Klienta zarejestrowanego, tj. posiadającego Konto Klienta, w wyżej wskazanym terminie, oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta traktowane będzie jako akceptacja proponowanych zmian Regulaminu.

3. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca 1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub 2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

6. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaną poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikacji technicznego sposobu świadczenia Usług Elektronicznych, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy wynikających z zawartych Umów Sprzedaży lub Umów o Świadczenie Usług Elektronicznych.

8. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych.

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie w zakładce www.fagroncare/regulamin.

 

 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO „TattooDoc&NourisilMD++”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Programu Promocyjnego dla Klientów sklepu fagroncare.pl pod nazwą „TattooDoc&NourisilMD++”, określanego dalej jako „Program”, jest Fagron Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (kod: 31-354), przy ulicy Pasternik 26, nr KRS 0000405946 NIP 6790026473, REGON 350013075, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. „Program” odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, określanym dalej jako „Regulamin”.
 3. Za Uczestnika Programu uznaje się Klienta sklepu fagroncare.pl uznaje się osobę, która dokonała zakupu drogą internetową ze sklepu internetowego fagroncare.pl. Program organizowany jest w celu promocji sprzedaży produktów oferowanych i dystrybuowanych przez Organizatora w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.
 4. Program odbywa się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 7 marca 2022r. do 29 kwietnia 2022r. Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia Programu. W przypadku przedłużenia czasu trwania Programu, nowy termin trwania Programu zostanie określony w aneksie do Regulaminu, który zostanie udostępniony Uczestnikom Programu na stronie fagroncare.pl
 • 2

UCZESTNICY PROGRAMU

 1. Program skierowany jest tylko i wyłącznie Do klientów sklepu fagroncare.pl, tj. osób dokonujących zakupy w sklepie fagroncare.pl drogą internetową
 2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest akceptacja zamówienia dokonanego na platformie fagoncare.pl i zmiany statusu zamówienia na "w realizacji" przez osobę odpowiedzialną w firmie Fagron sp. z o.o.
 3. Skorzystanie z promocji możliwe jest poprzez zakup produktów w sklepie fagroncare.pl. Max. 2 produkty po 1 grosz w jednym koszyku
 4. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Programu w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, w tym warunków uczestnictwa w Programie lub stwierdzenia braku efektywnej współpracy.

 

 

 • 3

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Przy zakupie przez Klienta sklepu fagroncare.pl produktu Nourisil™MD drugi taki sam produkt można zakupić w promocji za kwotę 1 grosz.
 2. Przy zakupie przez Klienta sklepu fagroncare.pl produktu Tattoo Doc™ drugi taki sam produkt można zakupi w promocji za kwotę 1 grosz. 
 3. Promocje nie łączą się.
 4. Produkty w ofercie promocyjnej nie podlegają zwrotowi.
 5. W przypadku stwierdzenia faktu niezrealizowania zamówienia lub zwrotu zakupionego Produktu Organizator wystawi fakturę za drugi produkt sprzedany w promocji, po regularnej cenie Produktu.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość organizacji w ramach Programu dodatkowych akcji promocyjnych skierowanych do Klientów sklepu fagroncare.pl. Warunki akcji promocyjnych będą udostępnione w opisie akcji promocyjnych udostępnionym na stronie fagroncare.pl.

 

 

 • 4

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Programu mogą być zgłaszane w terminie do dnia 06 maja 2022 r.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej lub mailowej na adres Organizatora wskazany w 1ust. 1 z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, jego dokładny adres oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Organizator rozpatruje Reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego uprawniony pracownik Organizatora powiadamia niezwłocznie zgłaszającego reklamację w formie pisemnej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika.
 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
 • 5

 DANE OSOBOWE

 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych Klientów sklepu fagroncare.pl, którzy uczestniczącą w Programie, podawanych w formularzu rejestracyjnym na stronie fagroncare.pl, Administratorem danych jest Organizator Programu. Dane Klientów sklepu fagroncare.pl, którzy uczestniczącą w Programie są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzaniem Programu.
 2. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanego RODO.
 3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celów, o których mowa powyżej.
 4. Dane Osobowe mogą być udostępniane tylko następującym odbiorcom:

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,

– pracownikom, w tym przedstawicielom farmaceutycznym organizatora w celu prawidłowej realizacji Programu

 1. Podanie danych osobowych przez osoby uczestniczące w Programie jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w Programie.
 2. Klient sklepu fagroncare.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie.
 3. Klient sklepu fagroncare.pl posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie.
 4. Klient sklepu fagroncare.pl ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
 5. W każdej chwili Klient sklepu fagroncare.pl ma prawo do wycofania swoich zgód na przetwarzanie danych poprzez wysłanie wiadomości email na adres: rodo@fagron.pl, a jeżeli byłoby to trudne, także w formie zwykłego listu na adres Organizatora.

 

 • 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości promocji w Programie
 2. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika lub podmiot trzeci w wyniku udziału Uczestnika w Programie. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Organizatora lub osób trzecich w przypadku, kiedy jego udział w Programie będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator odmówi uczestnictwa w Promocji, gdy Uczestnik nie spełni warunków zapisanych w Regulaminie, poprzez swoje działania lub zaniechania naruszy postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujących zasad prawa lub zasad współżycia społecznego.
 4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych nie będące zasadami Programu, mają charakter jedynie informacyjny i nie zmieniają postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator ma prawo dokonywać zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 6. Regulamin jest złożony i dostępny w siedzibie Organizatora oraz dostępny na stronie fagroncare.pl
 7. We wszystkich sprawach dotyczących Programu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 8. Wszelkie spory dotyczące Programu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym, są rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 9. Wszelkie uwagi, pytania i zastrzeżenia należy kierować mailowo na adres: marketing@fagron.pl.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl